Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane.

Rejestracja

Posiadasz już konto? Zaloguj się.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest PZ Cormay S.A., Łomianki, ul. Wiosenna 22, 05-092.
Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

a)   listownie: ul. Rapackiego 19a, 20-150 Lublin

b)   telefonicznie pod numerem telefonu: 81 749-44-00

Inspektor ochrony danych

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Prezesa UODO inspektorem ochrony danych:

a)    poprzez e-mail: inspektor@cormay.com
c)    listownie: ul. Rapackiego 19a, 20-150 Lublin

Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z założeniem konta w serwisie cormay.com, dającym dostęp do wybranych dokumentów i treści na stronie (m.in. Instrukcje użycia, Efekt przeniesienia, Archiwum webinarów).

Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a,f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, z którymi PZ Cormay S.A. zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w PZ Cormay S.A. systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez okres posiadania konta, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w tym zakresie, do czasu wniesienia prośby o likwidację na adres e-mail: it@cormay.com. Likwidacja konta oznacza zakończenie przetwarzania danych osobowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)    prawo do usunięcia danych osobowych;
d)    prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe założenie konta

Polityka prywatności

Polityka prywatności dostępna jest na stronie: https://cormay.com/polityka-prywatnosci.

Kontakt

PZ Cormay S.A.

Ursynów Business Park
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa, Polska