Logowanie

Jeśli nie posiadasz konta, prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży Krajowej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest PZ Cormay S.A., Łomianki, ul. Wiosenna 22, 05-092.
Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

a)   listownie: ul. Rapackiego 19a, 20-150 Lublin

b)   telefonicznie pod numerem telefonu: 81 749-44-00

Inspektor ochrony danych

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Prezesa UODO inspektorem ochrony danych:

a)    poprzez e-mail: inspektor@cormay.com
c)    listownie: ul. Rapackiego 19a, 20-150 Lublin

Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z założeniem konta w serwisie cormay.com, dającym dostęp do wybranych dokumentów i treści na stronie (m.in. Instrukcje użycia, Efekt przeniesienia, Archiwum webinarów).

Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a,f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, z którymi PZ Cormay S.A. zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w PZ Cormay S.A. systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez okres posiadania konta, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w tym zakresie, do czasu wniesienia prośby o likwidację na adres e-mail: it@cormay.com. Likwidacja konta oznacza zakończenie przetwarzania danych osobowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)    prawo do usunięcia danych osobowych;
d)    prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe założenie konta

Polityka prywatności

Polityka prywatności dostępna jest na stronie: https://cormay.com/polityka-prywatnosci.

Kontakt

PZ Cormay S.A.

Ursynów Business Park
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa, Polska